page1image384

นโยบายความเป็นส่วนตัวสําหรับลูกค้า

เซเรนิตี้ โฮเทล แอนด์ สปา ออนเซ็น กบินทร์บุรี ให้ความสําคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ได้อธิบายแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับโดยตรงจากคุณผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

● การสมัครสมาชิก
● โทรศัพท์
● อีเมล

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ วันเดือนปีเกิด สัญชาติ เลขประจําตัวประชาชน หนังสือเดินทาง เป็นต้น
ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล เป็นต้น
หลักฐานแสดงตัวตน เช่น สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาหนังสือเดินทาง เป็นต้น

ผู้เยาว์

หากคุณมีอายุต่ํากว่า 20 ปีหรือมีข้อจํากัดความสามารถตามกฎหมาย เราอาจเก็บรวบรวม ใช้

หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เราอาจจําเป็นต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองของคุณให้ความยินยอมหรือที่กฎหมายอนุญาตให้ทําได้ หากเราทราบว่ามีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปก ครอง เราจะดําเนินการลบข้อมูลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

วิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในรูปแบบเอกสารและรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ดังต่อไปนี้

● เซิร์ฟเวอร์บริษัทของเราในประเทศไทยการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้● เพื่อสร้างและจัดการบัญชีผู้ใช้งาน
● เพื่อจดั ส่งสินค้าหรือบริการ
● เพื่อปรับปรุงสินค้า บริการ หรือประสบการณ์การใช้งาน

● เพื่อการบริหารจัดการภายในบริษัท

● เพื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย
● เพื่อการบริการหลังการขาย
● เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะ
● เพื่อชําระค่าสินค้าหรือบริการ
● เพื่อปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไข (Terms and Conditions)

● เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของหน่วยงานราชการ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่ผู้อื่นภายใต้ความยินยอมของคุณหรือที่กฎหมายอนุญาตให้เปิ ดเผยได้ ดังต่อไปนี้

การบริหารจัดการภายในองค์กร

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในบริษัทเท่าที่จําเป็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาสินค้าหรือบริการข องเรา เราอาจรวบรวมข้อมูลภายในสําหรับสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ภายใต้นโยบายนี้เพื่อประโยชน์ของคุณและผู้อื่นมากขึ้น

ผู้ให้บริการ

เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณบางอย่างให้กับผู้ให้บริการของเราเท่าที่จําเป็นเพื่อดําเนินงานในด้าน ต่าง ๆ เช่น การชําระเงิน การตลาด การพัฒนาสินค้าหรือบริการ เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้ให้บริการมีนโยบายความเป็นส่วนตัวของตนเอง

การบังคับใช้กฎหมาย

ในกรณีที่มีกฎหมายหรือหน่วยงานราชการร้องขอ เราจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเท่าที่จําเป็นให้แก่หน่วยงานราชการ เช่น ศาล หน่วยงานราชการ เป็นต้น

ระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามระยะเวลาที่จําเป็นในระหว่างที่คุณเป็นลูกค้าหรือมีความสัมพั นธ์อยู่กับเราหรือตลอดระยะเวลาที่จําเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายฉบับนี้ ซึ่งอาจจําเป็นต้องเก็บรักษาไว้ต่อไปภายหลังจากนั้น หากมีกฎหมายกําหนดไว้ เราจะลบ ทําลาย หรือทําให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของคุณได้ เมื่อหมดความจําเป็นหรือสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล คุณมีสิทธิในการดําเนินการดังต่อไปนี้

การบริหารจัดการภายในองค์กร

การบังคับใช้กฎหมาย

สิทธิขอถอนความยินยอม (right to withdraw consent) หากคุณได้ให้ความยินยอม

เราจะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไม่ว่าจะเป็นความยินยอมที่คุณให้ไว้ก่อนวันที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับหรือหลังจากนั้น คุณมีสิทธิที่จะถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดเวลา

สิทธิขอเข้าถึงข้อมูล (right to access) คุณมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราและขอให้เราทําสําเนาข้อมูลดังก

ล่าวให้แก่คุณ รวมถึงขอให้เราเปิดเผยว่าเราได้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาได้อย่างไร

สิทธิขอถ่ายโอนข้อมูล (right to data portability)

คุณมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในกรณีที่เราได้จัดทําข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบให้สามารถอ่า นหรือใช้งานได้ด้วยเครื่องมือหรืออปุ กรณ์ที่ทํางานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคค ลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้เราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อส ามารถทําได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ

และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลทเี่ ราส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่ว นบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดําเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค

สิทธิขอคัดค้าน (right to object)

คุณมีสิทธิขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้

หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเวลาใดก็ได้ หากการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ทําขึ้นเพื่อการดําเนินงานที่จําเป็นภายใต้ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎห มายของเราหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยไม่เกินขอบเขตที่คุณสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผลหรือเพื่อดําเนินการตามภารกิจเพื่อสาธาร ณประโยชน์

สิทธิขอให้ลบหรือทําลายข้อมูล (right to erasure/destruction)

คุณมีสิทธิขอลบหรือทําลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือทําให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตั วคุณได้ หากคุณเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณถูกเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือเห็นว่าเราหมดความจําเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุ ประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อคุณได้ใช้สิทธิขอถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านตามที่แจ้งไว้ข้างต้นแล้ว

สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูล (right to restriction of processing)

คุณมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราวในกรณีที่เราอยู่ระหว่างตรวจสอบตามคําร้องขอใช้สิทธิข อแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือขอคัดค้านของคุณหรือกรณีอื่นใดที่เราหมดความจําเป็นและต้องลบหรือทําลายข้ อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแต่คุณขอให้เราระงับการใช้แทน

สิทธิขอให้แก้ไขข้อมูล (right to rectification)

คุณมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

สิทธิร้องเรียน (right to lodge a complaint)

คุณมีสิทธิร้องเรียนต่อผู้มีอํานาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากคุณเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เป็นการกระทําในลักษณะที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นได้ โดยติดต่อมาที่เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราตามรายละเอียดท้ายนโยบายนี้

เราจะแจ้งผลการดําเนินการภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่เราได้รับคําขอใช้สิทธิจากคุณ ตามแบบฟอร์มหรือวิธีการที่เรากําหนด ทั้งนี้

หากเราปฏิเสธคําขอเราจะแจ้งเหตุผลของการปฏิเสธให้คุณทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ข้อความ(SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้ตามหลักการ การรักษาความลับ(confidentiality) ความถูกต้องครบถ้วน (integrity) และสภาพพร้อมใช้งาน

(availability) ทงั้ นี้ เพื่อป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผย นอกจากนี้เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการป้องกันด้านการบริหารจัดการ (administrative safeguard)มาตรการป้องกันด้านเทคนิค (technical safeguard) และมาตรการป้องกันทางกายภาพ(physical safeguard) ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุมการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล (access control)

การแจ้งเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีเหตุละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเกิดขึ้น

เราจะแจ้งให้สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทราบโดยไม่ชักช้าภายใน 72 ชั่วโมง

นับแต่ทราบเหตุเท่าที่สามารถกระทําได้ ในกรณีที่การละเมิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ

เราจะแจ้งการละเมิดให้คุณทราบพร้อมกับแนวทางการเยียวยาโดยไม่ชักช้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ข้อความ (SMS) อีเมล โทรศัพท์ จดหมาย เป็นต้น

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เราอาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราว โดยคุณสามารถทราบข้อกําหนดและเงื่อนไขนโยบายที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา

นโยบายนี้แก้ไขล่าสุดและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่น

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สําหรับการเสนอสินค้า บริการ และการใช้งานบนเว็บไซต์สําหรับลูกค้าของเราเท่านั้น หากคุณเข้าชมเว็บไซต์อื่นแม้จะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของเรา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่าง ๆ จะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้น ซึ่งเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย

รายละเอียดการติดต่อ

หากคุณต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ รวมถึงการขอใช้สิทธิต่าง ๆ คุณสามารถติดต่อเราหรือเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเราได้ ดังนี้

เซเรนิตี้ โฮเทล แอนด์ สปา ออนเซ็น กบินทร์บุรี
222 ม.9 ถ.สุวรรณศร เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25240

อีเมล pm@serenityhotelonsen.comเว็บไซต์ www.serenityhotelonsen.com

หมายเลขโทรศัพท์ 037-625-444

นายโอลิวิเยร์ ดาเนียล
222 ม.9 ถ.สุวรรณศร เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25240

อีเมล pm@serenityhotelonsen.comหมายเลขโทรศัพท์ 037-625-444

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมลู ส่วนบุคค